Aktivní uhlí

  • reaktivace

  • regenerace

Aktivní uhlí - reaktivace


Reaktivaci lze provádět téměř výhradně a pouze u granulovaných sorpčních

materiálů používaných při vodní filtraci.

Jde o proces zahřívání zaneseného aktivního uhlí

na různé teploty, doplnění úbytku aktivního uhlí v průběhu procesu reaktivace

novým aktivním uhlím. Vlastní reaktivace zahrnuje 4 stupně: sušení,

desorpci těkavých organických sloučenin při teplotách do 250°C,

pyrolýzu a karbonizaci netěkavých organických sloučenin při teplotách do 750°C a aktivaci při cca. 800°C, tj. vytvořením velkého vnitřního povrchu. Sorpční vlastnosti reaktivovaného aktivního uhlí jsou prakticky stejné jakou nového aktivního uhlí

Aktivní uhlí - regenerace


Regenerace aktivního uhlí je proces obnovy jeho sorpčních vlastností metodou termické desorpce. Ohřevem upotřebeného aktivního uhlí na teplotu odpovídající teplotě varu dané nasorbované látky dojde k jejímu uvolnění do plynné fáze a následné kondenzaci par do fáze kapalné. Vyčištěné aktivní uhlí je pak předáno zpět zákazníkovi a vzniklý koncentrát je odstraněn dle charakteru obsažených látek. Aplikací metody termické desorpce lze z použitého aktivního uhlí odstranit širokou škálu nasorbovaných látek počínaje látkami, které nepoškozují životní prostředí (voda) po chemické organické sloučeniny (těkavá organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky apod). Touto cestou lze poměrně efektivně a ekonomicky aktivní uhlí zregenerovat.

Reaktivaci a regeneraci aktivního uhlí v současné době nenabízíme. Výjimkou je reaktivace nebo regenerace většího množství vzduchového aktivního uhlí  - vzduchových válečků (řádově tuny).

Telefon

+420 606 030 188  

Sledujte nás

Facebook

Zanechte nám poptávku

Zde